Twój koszyk
0
0,00 zł

Regulamin

SKLEPU INTERNETNETOWEGO WWW.KOPARKI.PL

§ 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. 1.       EWPA/Sprzedawca - spółka pod firmą „EWPA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Poznańskiej 152, (62-052) w Komornikach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000150131, NIP: 7771739474, REGON: 630781596,
 2. 2.       Klient/Kupujący - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zawierająca z EWPA umowę sprzedaży rzeczy ruchomej przeznaczonej na cele związane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. 3.       Sklep internetowy – sklep online dostępny pod adresem: www.koparki.pl prowadzony przez EWPA,
 4. 4.       Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 5. 5.       Konto klienta – indywidualny panel tworzony w systemie informatycznym Sprzedawcy, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień,
 6. 6.       Produkt/produkty – produkt lub produkty dostępne w Sklepie internetowym szczegółowo tam opisane, które może nabyć Kupujący,
 7. 7.       Umowa o świadczenie Usługi Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
  w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta klienta przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony,
 8. 8.       Użytkownik – Usługobiorca, który założył Konto w Sklepie internetowym,
 9. 9.       Usługodawca – spółka pod firmą „EWPA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Poznańskiej 152, (62-052) w Komornikach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000150131, NIP: 7771739474, REGON: 630781596,
 10. 10.   Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta klienta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, korzystająca z usług na podstawie umowy o świadczenie usług konta,
 11. 11.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 12. 12.   Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta,
 13. 13.   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do przeniesienia na Klienta własności Produktu i wydania mu Produktu, a Klient do odebrania Produktu i zapłaty ceny za Produkt,
 14. 14.   Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Produktach i promocjach Sprzedawcy.

 

§ 2. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Sklepu internetowego (dalej jako: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.koparki.pl
 • oraz zasady dokonywania zakupu Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 1. Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin w wersji elektronicznej publikowany jest na stronie internetowej www.koparki.pl

w postaci pliku w formacie PDF - możliwy do pobrania przez Klienta, przechowywania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego i zaakceptować jego treść.

 

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest spółka pod firmą „EWPA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Poznańskiej 152, (62-052) w Komornikach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000150131, NIP: 7771739474, REGON: 630781596 (dalej jako: „Sprzedawca” lub zamiennie „EWPA”).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest mailowo na adres elektroniczny: sklep@koparki.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe utworzenie Konta klienta i zawarcie Umowy sprzedaży.
 5. Oferta sklepu internetowego skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. EWPA nie umożliwia zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego:

a)       umów zawieranych z konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,

b)      umów zawieranych z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie mającej charakteru zawodowego).

6. Przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonując rejestracji i  zawierając umowę sprzedaży z EWPA oświadcza, akceptując niniejszy Regulamin sprzedaży, że umowa ta ma dla niego charakter zawodowy i jest związana bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

7. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy kodeks cywilny.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów dostępnych w Sklepie internetowym oraz wprowadzania nowych produktów.

9. Dwie ceny podane ma stronie Sklepu Internetowego pod produktami oznaczają

a) cenę netto ( do której Sprzedawca dolicza podatek VAT w obowiązującej wysokości).

b) cenę brutto. 

 

§ 4. USŁUGI I OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USLUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne polegające na:

a)       udostępnieniu w ramach Sklepu Internetowego Konta klienta,

b)      umożliwieniu składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym,

c)       możliwości zapisania się na Newsletter.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych, o których mowa w par. 4  pkt 1) Regulaminu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

 

§ 5. KONTO

 1. Założenie i korzystanie z Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.
 2. Użytkownik może założyć indywidualne Konto w Sklepie Internetowym poprzez wykonanie łącznie następujących kroków:

a)       wypełnienie Formularza rejestracji,

b)      kliknięcie pola „załóż konto”

 1. W celu utworzenia Konta klienta w Sklepie internetowym przez:

a)      użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji i podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu prowadzonej działalności gospodarczej, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, numeru NIP, nazwy identyfikującej Użytkownika w sklepie online (Login), a także podanie hasła,

b)      użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną konieczne jest wypełnienie formularza rejestracji i podanie danych w postaci: adresu siedziby, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy (firmy), numeru NIP, nazwy identyfikującej Użytkownika w sklepie online (Login), a także podanie hasła.

 1. Założenie Konta klienta  jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.
 2. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a)      podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b)      jest uprawniony do zawarcia Umowy.

 1. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą wypełnienia wszystkich pól Formularza rejestracji i kliknięcia przez Klienta okienka „załóż konto”.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia Formularza zamówienia zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony w momencie rozpoczęcia przez niego wypełnienia formularza rejestracji i „kliknięcia” okienka „załóż konto” oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza.
 3. Konto klienta umożliwia podgląd statusu realizacji Zamówień oraz dostęp do historii zakupów, a także zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta klienta ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie konta klienta. W tym celu powinien napisać wiadomość e-mail na adres mailowy Sprzedawcy.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta klienta ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto, jeżeli Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami albo dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta następujących kroków:

a)       kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego przy danym produkcie w ofercie Sprzedawcy pola „dodaj do koszyka”,

b)      kliknięciu pola „twój koszyk”, po którym Klient zostanie przekierowany na stronę, na której wybierze sposób dostawy oraz rodzaj płatności,

c)       kliknięciu pola „przejdź dalej dane zamawiającego” gdzie zaloguje się na swoje Konto i potwierdzi swoją tożsamość lub jeśli nie posiada konta klienta  dokona niezbędnej rejestracji wypełniając dane potrzebne do złożenia zamówienia zgodnie z wytycznymi o których mowa w § 5. Regulaminu,

d)      kliknięciu pola „kupuję i płacę” po wypełnieniu wszystkich kroków Formularza Zamówienia gdzie klient uprzednio potwierdza wybrane produkty, formę wybranej płatności oraz sposób dostawy w polu „podsumowanie zamówienia”.

 1. Podczas składania zamówienia Klient oświadcza, że:

a)       przeczytał i akceptuje Regulamin sprzedaży oraz Politykę prywatności,

b)      wyraża zgodę na otrzymywanie informacji Newsletter na temat produktów i promocji na podany adres e-mail,

c)       umowa ma charakter zawodowy i jest związana bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą -  jeśli rejestracji dokonuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 

§ 7. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie internetowym, niezbędne jest łącznie:

a)  połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c)  korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia

dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 1. W ramach Sklepu internetowego zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 2. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 3. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa pkt 3) powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ 8. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym oferowanych usług elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 9. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą wypełnienia przez Klienta wszystkich kroków formularza zamówienia i kliknięciu pola „kupuję i płacę” zgodnie z § 6. Regulaminu (złożenie oferty).
 2. W trakcie składania zamówienia, do momentu kliknięcia pola „kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka.
 3. Po przesłaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z fakturą pro-formą.
 4. Po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku Sprzedawcy, Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną fakturę VAT.

 

§ 10. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 1. Czas realizacji zamówienia dla Produktów dostępnych na magazynie Sprzedawcy wynosi do 7 dni roboczych z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 Regulaminu. 
 2. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy.
 4. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 5. Sprzedawca prowadzi wysyłkę Produktów pod adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Koszty wysyłki Produktu ponosi Kupujący.
 7. Produkt dostarczany jest Kupującemu w następujący sposób:

a)       przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy DHL,

b)      odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

 1. Kupujący powinien sprawdzić Produkt w obecności kuriera. Jeśli paczka jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 

§ 11. METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia klientowi następujące metody płatności:

a)  płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność elektroniczna dostępna na platformie płatniczej przelewy24.pl,

c)  płatność przy odbiorze Produktów w siedzibie Sprzedawcy,

d) płatność za pobraniem przy odbiorze Produktów od przewoźnika.

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży jeśli dokonuje wyboru płatności wskazanej w ust. 1 lit. a) i b). W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub otrzymania informacji od operatora systemu płatności elektronicznych o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta. Powyższe nie znajdzie zastosowania jeśli Klient wybrał metodę płatności wskazaną w ust. 1 lit. c) i d). 
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin sprzedaży Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta (rejestracji).

  

§ 12. RĘKOJMIA I GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, jeśli Klientowi wydano kartę gwarancyjną, w której Sprzedawca wskazany został jako gwarant. W takim wypadku odpowiedzialność ograniczona jest do zakresu wskazanego w karcie gwarancyjnej.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody majątkowe, poniesione przez klienta wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy sprzedaży lub z udzielonej gwarancji jakości, o ile taka została udzielona, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie.
 4. Na podstawie art. 548 § 1 kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub jego uszkodzenia.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§ 13.  DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie online.koparki.pl i podczas korzystania z tego serwisu będą przetwarzane przez „EWPA” jako Administratora.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować korespondencyjnie na adres: „EWPA” sp. z o.o., ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki lub mailowo na adres: sklep@koparki.pl
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

a)       dla celów związanych z wykonywaniem na Państwa rzecz usług oferowanych Użytkownikom Sklepu internetowego,  tj. zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

b) marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym profilowania w celu dobrania oferowanych produktów pod kątem Państwa potrzeb – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO,
c) w celach analitycznych pozwalających na lepszy dobór oferty do potrzeb klientów i w celu optymalizacji tej oferty, badania satysfakcji Klientów, zwiększania funkcjonalności portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – dostosowanie własnej oferty do potrzeb rynku,

b)      w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej usługi ofertowanej przez Administratora za pośrednictwem portalu www.koparki.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora,

c)       wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO,

d)      w celu udzielania odpowiedzi na maile przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie www.koparki.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania i maile.

 1. Podanie danych zaznaczonych w serwisie gwiazdką jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, co oznacza, że w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z portalu.
 2. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie przez przesłanie maila na adres: sklep@koparki.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania mających miejsce przed jej odwołaniem. 
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO (czyli w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub uzasadnionego interesu Administratora), w szczególności do profilowania danych.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania usług świadczonych za pośrednictwem portalu www.koparki.pl (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu tych usług, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych). W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, dane przestaną być wykorzystywane z chwilą jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu.
 7. Zasady korzystania przez Serwis z plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności Serwisu.
 8. Dane będą przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową i prawną Administratora, podmiotom zajmujących się windykacją należności oraz podmiotom i organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym terminie.
 4. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Sklepu internetowego, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana pocztą elektroniczną Klientom, którzy utworzyli Konto (Użytkownikom).
 5. Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia obowiązującego wcześniej Regulaminu.
 6. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z nowymi postanowieniami Regulaminu.
 7. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok